2.1.2 - Controle PB - Detail loontrekkers

Controle PB - Detail Loontrekkers
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 2.042.503 29.395   1.768.578 28.636   2.008.296 15.505  
Lokale selectie   142     0     1.666  
Totaal selectie 2.042.503 29.537 2.072.040 1.768.578 28.636 1.797.214 2.008.296 17.171 2.025.467
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege)2 Centrale selectie 444.739 14.526   357.323 12.455   421.717 6.860  
Lokale selectie   12     0     744  
Totaal selectie 444.739 14.538 459.277 357.323 12.455 369.778 421.717 7.604 429.321
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte2 Centrale selectie 116.872     67.174     52.361    
Lokale selectie                  
Totaal selectie 116.872   116.872 67.174   67.174 52.361   52.361
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 2.863.442 38.399   2.149.754 84.385   2.137.647 52.612  
Lokale selectie   43     0     3.149  
Totaal selectie 2.863.442 38.442 2.901.884 2.149.754 84.385 2.234.139 2.137.647 55.761 2.193.408
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro)3 Centrale selectie 1.673.056     1.111.615     1.093.552    
Lokale selectie                  
Totaal selectie 1.673.056   1.673.056 1.111.615   1.111.615 1.093.552   1.093.552

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën "Beheer" en "Controle".

De kolom "Beheer" bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom "Controle" bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

  • een centrale selectie
  • een lokale selectie.

De lijn "Centrale selectie" bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn "Lokale selectie" bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

2 De gewijzigde aangiften en de aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte zijn inbegrepen in het totaal van de onderzochte aangiften.

3 Deze bedragen zijn inbegrepen in het totaal van de inkomstenverhogingen.

De vermindering van het aantal gecontroleerde PB-aangiften wordt hoofdzakelijk verklaard door een daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd enerzijds door de vooraf invulling in Tax-on-web verder te verbeteren (door verschillende bijkomende wizards te voorzien) en het aantal VVA's te verhogen en anderzijds door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een uitbreiding van de vooraf invulling van gegevens en door verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. De VVA's vragen van hun kant amper nog tussenkomst van de taxatieagent. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.