2.1.5 - Controle VenB

Controle VenB
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 * Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 * Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 363.070 72.266   181.469 45.921   120.570 49.502  
Lokale selectie   14.784     16.250     12.499  
Totaal selectie 363.070 87.050 450.120 181.469 62.171 243.640 120.570 62.001 182.571
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 30.359 35.745   32.666 22.918   32.912 24.491  
Lokale selectie   12.148     13.711     9.562  
Totaal selectie 30.359 47.893 78.252 32.666 36.629 69.295 32.912 34.053 66.965
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 6.246 3.681   7.748 1.274   8.084 1.408  
Lokale selectie   0     0     115  
Totaal selectie 6.246 3.681 9.927 7.748 1.274 9.022 8.084 1.523  9.607
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 321.883 1.451.907   409.954 1.481.471   514.646 1.520.041  
Lokale selectie   678.279     1.033.792     500.634  
Totaal selectie 321.883 2.130.186 2.452.069 409.954 2.515.263 2.925.217 514.646 2.020.675 2.535.321
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 178.810 96.219   260.144 85.191   270.682 83.604  
Lokale selectie   0     0     4.681  
Totaal selectie 178.810 96.219 275.029 260.144 85.191 345.335 270.682 88.285 358.967

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

  • een centrale selectie
  • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd zijn op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd zijn door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieven opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

* Voor het jaar 2014 hebben de gegevens in de kolom 'Beheer' betrekking op een periode van 12 maanden (situatie op 31.12.2014) en niet meer op een periode van 18 maanden (situatie op 30.06.2015) zoals vermeld in het jaarverslag 2014.

Het aantal aangiften behandeld in beheer is sterk gedaald sinds 2014. Dat hangt samen met de verplichting tot elektronische indiening van de aangiften. De uitrol van Biztax op dat moment heeft tijdelijk iets meer capaciteit gevraagd voor de ingave van bepaalde tabellen. Die capaciteit is geëvolueerd van 455 VTE in 2013 naar 528 VTE in 2015. Maar het gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen per rechtzetting ingevolge het beheer, is gestegen van ongeveer 10.000 euro in 2013 tot ongeveer 15.500 euro in 2015.

De vermindering van het aantal aangiften behandeld in controle wordt hoofdzakelijk verklaard door een gelijkaardige significante daling van het aantal medewerkers in de taxatiediensten. Deze diensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten ook prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit. Die controlecapaciteit is gedaald van 779 VTE in 2013 tot 584 VTE in 2015. Het gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen per rechtzetting is geëvolueerd van ongeveer 45.000 euro in 2013 naar ongeveer 60.000 euro per rechtzetting in 2015.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.