2.1.6 - Controle RPB

Controle RPB
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014* Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015* Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal van de onderzochte aangiften1 Centrale selectie 89.420 4.918   35.570 3.175   18.851 2.920  
Lokale selectie   2.766     1.591     2.899  
Totaal selectie 89.420 7.684 97.104 35.570 4.766 40.336 18.851 5.819 24.670
Aantal gewijzigde aangiften (inclusief aanslagen van ambtswege) Centrale selectie 3.701 1.054   453 776   818 715  
Lokale selectie   1.270     916     1.055  
Totaal selectie 3.701 2.324 6.025 453 1.692 2.145 818 1.770 2.588
Aantal aanslagen van ambtswege wegens afwezigheid van aangifte Centrale selectie 1.724 23   163 9   419 2  
Lokale selectie   0     0     3  
Totaal selectie 1.724 23 1.747 163 9 172 419 5 424
Totaal van de inkomstenverhogingen (inclusief aanslagen van ambtswege) in duizend euro Centrale selectie 1.468 25.527   2.219 7.414   351 3.692  
Lokale selectie   21.754     6.522     12.167  
Totaal selectie 1.468 47.280 48.748 2.219 13.936 16.155 351 15.859 16.210
Inkomstenverhogingen naar aanleiding van aanslagen van ambtswege door afwezigheid van aangifte (in duizend euro) Centrale selectie 39 169   67 53   10 0  
Lokale selectie   0     0     89  
Totaal selectie 39 169 208 67 53 120 10 89 99

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december) en niet op een aanslagjaar. De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

  • een centrale selectie
  • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Met 'Aangifte' bedoelen we hier alle ingediende aangiften (papier en elektronisch) en alle direct in de databank ingegeven encoderingen (aanslagen van ambtswege, ...).

* Voor het jaar 2014 hebben de gegevens in de kolom 'Beheer' betrekking op een periode van 12 maanden (situatie op 31.12.2014) en niet meer op een periode van 18 maanden (situatie op 30.06.2015) zoals vermeld in het jaarverslag 2014.

De taxatiediensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich derhalve in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) sinds een paar jaar heeft zij een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld;

2) tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomalieën detecteren - waardoor de aangiften geblokkeerd worden - geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften efficiënter wordt.