2.1.8 - Controle btw

Controle btw
  Beheer 2013 Controle 2013 Algemeen totaal beheer + controle 2013 Beheer 2014 Controle 2014 Algemeen totaal beheer + controle 2014 Beheer 2015 Controle 2015 Algemeen totaal beheer + controle 2015
Totaal aantal verificaties Centrale selectie 171.462 45.600   193.680 36.314   187.825 32.800  
Lokale selectie   10.094     9.767     12.350  
Totaal selectie 171.462 55.694 227.156 193.680 46.081 239.761 187.825 45.150 232.975
Aantal productieve verificaties1 Centrale selectie 151.276 23.076   184.778 20.180   180.461 15.729  
Lokale selectie   7.185     7.607     9.378  
Totaal selectie 151.276 30.261 181.537 184.778 27.787 212.565 180.461 25.107 205.568
Verhogingen van het omzetcijfer (in duizend euro) Centrale selectie 6.074 170.513   0 158.709   0 87.941  
Lokale selectie   112.498     56.285     111.437  
Totaal selectie 6.074 283.011 289.085 0 214.994 214.994 0 199.378 199.378
Bedrag van de nagevorderde btw (in duizend euro) Centrale selectie 923.191 142.659   758.487 137.891   723.609 104.842  
Lokale selectie   126.064     138.688     93.260  
Totaal selectie 923.191 268.723 1.191.914 758.487 276.579 1.035.066 723.609 198.102 921.711

De opgenomen controles hebben betrekking op een kalenderjaar (situatie op 31 december). De controleactiviteiten in deze tabel zijn opgedeeld in twee categorieën 'Beheer' en 'Controle'.

De kolom 'Beheer' bevat alle activiteiten met betrekking tot het nazicht van de aangiften na de indiening.

De kolom 'Controle' bevat alle activiteiten met betrekking tot een grondiger nazicht.

De gecontroleerde dossiers worden ingedeeld volgens:

  • een centrale selectie
  • een lokale selectie.

De lijn 'Centrale selectie' bevat het aantal nazichten en controles die automatisch geselecteerd worden op basis van filters en van een risicoanalyse. Het betreft dus de imperatieve en de indicatieve opdrachten die centraal aangeleverd worden aan de diensten.

De lijn 'Lokale selectie' bevat het aantal controles die geselecteerd worden door de taxatiediensten zelf voor de aangiften die niet centraal geselecteerd werden. Het betreft dus de indicatieve opdrachten die door de taxatiediensten zelf geselecteerd worden.

1 Een verificatie wordt inzake btw als productief beschouwd, indien er in te vorderen btw werd vastgesteld.

De stijging van het aantal nazichten in beheer in 2014 is veroorzaakt door de automatisering van de boetes voor niet indiening of laattijdige indiening van de klantenlistings en/of de intracommunautaire opgaven. Dankzij een een hogere compliance van de btw-plichtigen in 2015 zijn er dit jaar minder bijzondere rekeningen opgemaakt. Dat draagt bij aan de daling van het aantal nazichten in "Beheer" in 2015. Daarenboven is de capaciteit om het beheer van de aangifte te verzekeren geëvolueerd van 843 VTE in 2013 naar 495 VTE in 2015. Bovendien is het gemiddeld bedrag van de in te vorderen btw verminderd van ongeveer 6.000 euro in 2013 naar ongeveer 4.000 euro in 2015.

Het aantal aangifte nagekeken in "Controle" daalt voortdurend. Dat is niet verwonderlijk als we rekening houden met de controlecapaciteit waarover de administratie beschikt: die daalt van 509 VTE in 2013 naar slechts 387 VTE in 2015. Bovendien is het gemiddeld bedrag van de in te vorderen btw per rechtzetting geëvolueerd van ongeveer 8.900 euro in 2013 naar ongeveer 7.900 euro in 2015.

De taxatiediensten hebben niet als enige opdracht controles uitvoeren. Ze moeten prioritair instaan voor het beheer van de aangiften, het behandelen van geschillen en het verlenen van diensten. De beheersactiviteiten zijn het voorwerp geweest van een verregaande automatisering en de tijd nodig voor die activiteiten kan niet meer worden verminderd. Iedere daling van de personeelsbezetting vertaalt zich in een daling van de controlecapaciteit.

De AAFisc spant zich in om deze negatieve evolutie op te vangen door op de volgende twee factoren in te grijpen:

1) Sinds een paar jaar heeft de AAFisc een nieuwe controlestrategie ingevoerd, gebaseerd op risicobeheer. Dit bestaat uit een prioritisering van centraal geselecteerde punctuele en gerichte controles die meestal minder tijd vereisen omdat de risico(s) geïdentificeerd zijn en ook een controleaanpak wordt opgesteld. Een ander, niet minder belangrijk effect van deze strategie, is een verhoogde gelijke behandeling van de belastingplichtigen van dezelfde doelgroep. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden dezelfde kans op controle krijgen, maar door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld.

2) Tegelijkertijd heeft zij haar werkmethoden inzake het beheer geoptimaliseerd door een verdere automatisering van dit proces. Dit houdt enerzijds in dat door een verfijning van de validatieregels, de elektronisch ingediende aangiften minder fouten bevatten en dus ook minder tussenkomst vergen van een taxatieambtenaar. Anderzijds worden ook de filters die anomaliën detecteren geoptimaliseerd waardoor het beheer van de aangiften die daardoor geblokkeerd worden, efficiënter wordt.