3.4.2 - Totaal netto-opbrengst van een reeks indirecte belastingen (in duizend euro)

Totaal netto-opbrengst van een reeks indirecte belastingen (in duizend euro)
Aard van de belasting 2014 20153 Verschil (%)
Registratierechten - exclusief boeten en interesten1 4.219.755 1.892.153 -55,16%
Rechten van successie en van overgang bij overlijden - exclusief boeten en interesten1 2.831.583 1.216.951 -57,02%
Griffierechten 35.781 40.932 14,40%
Hypotheekrechten 78.191 92.953 18,88%
Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging 782 687 -12,15%
Boeten inzake belastingen 156.779 120.128 -23,38%
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra -237 0 -100,00%
Taks op de vzw's 39.195 40.996 4,59%
Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen bij uittreding uit het net van het Beroepskrediet 0 0 -
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen 537.619 565.879 5,26%
Boeten van veroordelingen in allerhande zaken 443.289 451.576 1,87%
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 26.280 27.301 3,89%
Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen2 87.065 94.778 8,86%
Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen2 1.254.425 1.285.719 2,49%
Taks op het lange termijnsparen2 210.638 412.558 95,86%
Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen2 10.734  5.999 -44,11%
Taks op de beursverrichtingen2 192.626  288.557 49,80%
Taks op de omzetting van effecten aan toonder2 1.841 0 -100,00%
Aanplakkingstaks - deel betaald in contanten2 2.445 2.706 10,67%
Rechten op geschriften2 41.249 37.979 -7,93%

1 De forse daling van deze ontvangsten is te wijten aan het feit dat het Vlaams Gewest de dienst van deze belastingen heeft overgenomen.

2 Bruto-gegevens.

3 Bedragen op 06.06.2016.

Registratierechten

Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de gewestelijke registratierechten overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus alleen de federale registratierechten en de gewestelijke registratierechten overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest.

Stijging van het aantal akten gefinancierd met een hypothecaire lening gezien de hervorming van het fiscaal voordeel verbonden aan de woonbonus in het Waals Gewest die in werking trad op 1 januari 2016.

Rechten van successie en van overgang bij overlijden

Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de successierechten en rechten van overgang bij overlijden overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus enkel de gewestelijke belastingen geïnd door de AAPD en overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest, alsook de ontvangsten van het jaar 2015 inzake de successierechten en de rechten van overgang bij overlijden afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) die worden geïnd door de FOD Financiën en overgemaakt worden aan de drie gewesten.

Griffierechten

Verhoging van de griffierechten tengevolge van de Wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, in werking getreden op 1 juni 2015.

Hypotheekrechten

Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : stijging van het aantal akten van de hypothecaire lening en van herfinanciering met een nieuwe hypothecaire inschrijving. Forse stijging van het aantal akten van hypotheciare leningen gezien de hervorming van het fiscaal voordeel verbonden aan de woonbonus in het Waals gewest die in werking trad op 1 januari 2016.

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra

Gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra onder druk van de Europese instellingen.

Rechten op geschriften

Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : stijging van het aantal akten van de hypothecaire lening en van herfinanciering met een nieuwe hypothecaire inschrijving.