Applicatie CDCK DMAT: omzetting van effecten aan toonder

Infofiche

Projectcategorie: informatica.

Beschrijving en doel van het project: de wet van 14 december 2005 bepaalt de afschaffing van de effecten aan toonder. Sinds 1 januari 2008 moeten effecten in gedematerialiseerde vorm of op naam worden uitgegeven. De bestaande effecten aan toonder werden omgezet in gedematerialiseerde effecten naargelang hun inschrijving op effectenrekeningen. De houders van effecten aan toonder moesten de omzetting ervan in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam uiterlijk op 31 december 2013 aanvragen. De effecten aan toonder waarvoor geen omzetting is aangevraagd, werden na deze datum van rechtswege omgezet door de uitgever. De effecten aan toonder (genoteerd op een al dan niet gereglementeerde markt) waarvan de houder zich niet heeft bekendgemaakt, werden vanaf 1 januari 2015 verkocht door de uitgever. De bedragen afkomstig van de verkoop werden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK). Hier blijven de bedragen geblokkeerd totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt. Hij/zij moet dan een geldboete van 10 % (per jaar) van de waarde van de betreffende effecten betalen. De effecten die op 30 november 2015 niet konden worden verkocht, werden door de uitgever gestort bij de DCK en aan de teruggave ervan zal eveneens een jaarlijkse geldboete van 10 % van hun waarde verbonden zijn. Het doel van het project CDCK DMAT (voor Deposito- en Consignatiekas/Caisse des Dépôts et Consignations – dematerialisatie) bestond erin een IT-toepassing te ontwikkelen waarmee zowel de stortingen van de uitgevers bij de DCK als de teruggaven aan de rechthebbenden en de inning van de wettelijk bepaalde geldboeten kunnen worden beheerd.

Vooruitgang van het project: 100 %. Applicatie in productie.

Interne en externe partners:

  • intern: Stafdienst ICT
  • extern:
    • de discussie- en werkgroep voor de implementering van de nieuwe regelgevingen (DMAT Task Force).
    • de bankinstelling die de effecten voor de DCK beheert en belast is met de ontvangst en de controle van papieren effecten alsook met de invoer in de applicatie van de aanvragen om teruggave
    • twee externe firma’s voor IT-ontwikkeling

Betrokken doelgroepen: de Belgische uitgevers en de houders van niet-gedematerialiseerde effecten aan toonder.

1 kerncijfer: 228.356.746,58 euro, het bedrag dat afkomstig is van de verkoop door de uitgevers van de effecten aan toonder en dat daadwerkelijk werd gestort bij de DCK op 31 maart 2016

Interview
Vinciane De Pelsmaeker
Vinciane De Pelsmaeker
projectleider
Algemene Administratie van de Thesaurie - Administratie Betalingen - Dienst Deposito’s, Consignaties en Verzetbetekeningen

Kunt u de situatie voor en na het project beschrijven?

Vinciane De Pelsmaeker: Het project moest van nul af aan beginnen, want het ging om de toepassing van een nieuwe wetgeving. De wettelijk voorgeschreven termijnen moesten koste wat kost worden nageleefd. Het ging daarbij om drie elementen. Ten eerste om de stortingen bij de DCK van de bedragen afkomstig van de verkoop van effecten aan toonder. Ten tweede om de omzetting van de niet-verkochte effecten in nominatieve inschrijvingen op naam van de DCK bij de uitgevers. En ten derde om de teruggave hiervan aan de rechthebbenden. Hierbij moesten ook de belangen van de Schatkist worden gevrijwaard, met name een correcte en tijdige inning van de geldboete die door de wetgever werd bepaald. Op het einde van de rit werden al deze doelen behaald en de applicatie is in productie sinds 1 december 2015.

Wat zijn de belangrijkste factoren die het project doen slagen?

Vinciane De Pelsmaeker: Een gedetailleerde en volledige functionele analyse en een feilloze samenwerking met alle partners.

Wat zijn de bereikte producten?

Vinciane De Pelsmaeker: Een moderne, flexibele, gebruiksvriendelijke, snelle en performante applicatie voor de verschillende partijen: de bankinstelling die de effecten voor de DCK beheert, de uitgevers en de medewerkers van de DCK. Bovendien maakt de applicatie het mogelijk om de wettelijke verplichtingen efficiënt en eenvormig na te leven. Aangezien het om een geïntegreerde applicatie gaat, moeten de medewerkers zich vooral bezighouden met het beheer van de uitzonderingen, met name de kennisgevingen of de aanvragen die de applicatie zelf niet in orde kan brengen.

Wat is de invloed op de burgers?

Vinciane De Pelsmaeker: Sommige houders van effecten aan toonder hadden op 31 december 2013 geen omzetting ervan aangevraagd. Zij kunnen hun niet-gedematerialiseerd roerend vermogen makkelijk terugkrijgen bij de DCK, en dit nog gedurende tien jaar vanaf 1 januari 2016. Zij moeten daarvoor dan wel een jaarlijkse geldboete van 10 % betalen, zoals de wet voorschrijft.

Wat zijn de voordelen voor de organisatie op lange termijn?

Vinciane De Pelsmaeker: De effecten en fondsen die aan de DCK werden overgemaakt en die niet worden teruggevraagd, komen na tien jaar aan de Staat toe. Op 31 maart 2016 kwam het totale bedrag van de kennisgevingen die door de verkoop van effecten ontstaan zijn en door de uitgevers werden ingediend, op 240.554.768,21 euro. Er maakten 2.284.534 nominatieve inschrijvingen het voorwerp van een kennisgeving van een overdracht uit.

De genoemde wet van 14 december 2005 en de inproductiestelling van de applicatie zorgen ervoor dat twee zware procedures in verband met de uitgifte van gematerialiseerde effecten aanzienlijk worden verlicht: het verzet(1) en de squeeze out(2).

(1) De mogelijkheid om bij het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden een verzetprocedure op te starten naar aanleiding van het verlies, de diefstal of de vernieling van papieren effecten die door een Belgische uitgever werden uitgegeven, bestaat niet meer. Enkel verzetbetekeningen tegen buitenlandse effecten worden nog in overweging genomen.

(2) De squeeze out of het openbaar uitkoopbod biedt elke aandeelhouder die 95 % van de stemrechtverlenende effecten van een naamloze vennootschap (of van een commanditaire vennootschap op aandelen) bezit, de mogelijkheid om ook de rest ervan te verwerven mits de overige aandeelhouders hiervoor te vergoeden. De DCK ontvangt de prijs van de effecten die bij de sluiting van het uitkoopbod door de houders nog niet ter betaling waren aangeboden. Als gevolg van de dematerialisering zijn het enkel nog de papieren effecten in verband met een squeeze out die de verrichting voorafgaat, die eventueel aan de DCK kunnen worden aangeboden. In alle andere gevallen gaat het om gedematerialiseerde effecten.