MyRent Pro

Infofiche
 • Projectcategorieën: informatica – ecologie.
 • Beschrijving en doel van het project: de toepassing MyRent Pro is het resultaat van de samenwerking tussen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de FOD Financiën. Die samenwerking is in 2013 van start gegaan. Ze maakt het voor vastgoedmakelaars mogelijk om elektronisch huurcontracten en daarmee verband houdende documenten van hun cliënten (zoals een plaatsbeschrijving) naar het registratiekantoor te versturen. MyRent Pro werd op 1 juni 2015 gelanceerd.
  • De versie MyRent Pro is bedoeld voor de vastgoedmakelaars.
  • De versie MyRent ‘Burger’ (een interface van MyRent voor de burger) is bedoeld voor de burgers en maakt het voor hen mogelijk om gratis een huurcontract (uitsluitend voor huisvesting) en/of een plaatsbeschrijving naar het registratiekantoor te versturen.
  • Met de versie MyRent ‘Ambtenaar’ (een interface van MyRent voor de ambtenaar) kunnen de medewerkers van de FOD Financiën de huurcontracten en daarmee verband houdende documenten die met de post of per fax naar het registratiekantoor verstuurd zijn invoeren, archiveren en behandelen. Ze kunnen ook de huurcontracten en daarmee verband houdende documenten behandelen die door de eigenaars of huurders via MyRent ‘Burger’ naar het registratiekantoor verstuurd zijn. Dankzij MyRent ‘Ambtenaar’ kunnen de medewerkers ook huurcontracten of daarmee verband houdende documenten opzoeken.
 • Vooruitgang van het project: 100%. MyRent Pro is volledig operationeel, hoewel het nog verbeterd zal worden. In de toekomst zullen namelijk sociale verhuurkantoren ook een beroep kunnen doen op MyRent Pro om de huurcontracten van hun cliënten elektronisch te laten registreren. Bovendien wordt het partnerschap tussen het BIV en de FOD Financiën versterkt: het zal ook mogelijk worden om via de toepassing huurcontracten neer te leggen die niet uitsluitend op huisvesting betrekking hebben (bijvoorbeeld: handelsverhuur, garageverhuur, parking …) maar ook geregistreerd kunnen worden.
 • Externe partners: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).
 • Betrokken doelgroep: vastgoedmakelaars.
 • 1 kerncijfer: sinds de lancering van MyRent Pro werden 12% van de door vastgoedmakelaars ingevoerde huurcontracten voor huisvesting elektronisch ingediend.
Interview
Héloïse Coulon
Héloïse Coulon
MyRent Pro luik FOD Financiën
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Kunt u de situatie voor en na het project beschrijven?

Héloïse Coulon: De registratie van akten voor verhuur, onderverhuring, pachtoverdracht of voor een bijvoegsel van een huurcontract voor onroerende goederen in België werd grondig gewijzigd sinds de programmawet van 27 december 2006 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006). Naast die fiscale hervormingen in het Wetboek van de Registratierechten heeft de wetgever ook meerdere aanpassingen aangebracht aan de regels van het Burgerlijk Wetboek rond huurcontracten. Het gaat meer bepaald over huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats van de huurder.

Die aanpassingen hebben voornamelijk als doel de gegevens in de huurcontracten beter te beheren.

In dat opzicht werd de toepassing MyRent ‘Ambtenaar’ in juni 2007 gecreëerd, zodat de registratiekantoren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Administratie Rechtszekerheid) de ter registratie voorgelegde huurcontracten kunnen archiveren en behandelen. In een tweede fase werd de toepassing MyRent ‘Burger’ in december 2008 voor de burger geopend zodat de verhuurder (of de huurder) zijn huurcontract en plaatsbeschrijving elektronisch naar het registratiekantoor kan versturen.

In 2013 hebben het BIV en de FOD Financiën een partnerschap gesloten om MyRent Pro te ontwikkelen. Voordien legden de vastgoedmakelaars de huurcontracten van hun cliënten op papier, per e-mail of per fax neer. De bedoeling van MyRent Pro was om hun een toepassing te leveren waarmee ze efficiënt de documenten van hun cliënten kunnen beheren en vooral kostbare tijd kunnen besparen.

Wat zijn de succesfactoren van het project?

Héloïse Coulon: Het succes van MyRent is voornamelijk gebaseerd op de uitstekende samenwerking tussen de partners, en ook de motivatie en de investering van de deelnemers in het project.

Iedereen neemt resoluut een cliëntgerichte houding aan.

Wat zijn de bereikte en verwachte resultaten?

Héloïse Coulon: Wat het partnerschap met het BIV betreft, stellen we vast dat sinds de inproductiestelling van MyRent Pro in juni 2015 een toenemend aantal vastgoedmakelaars nu de documenten van hun cliënten via de toepassing voorleggen.

In de toekomst streeft het project MyRent naar een automatisering van de registratie. Zo zullen enerzijds de huurcontracten uitsluitend bedoeld voor huisvesting automatisch geregistreerd worden wanneer ze via MyRent voorgelegd worden. Hetzelfde geldt voor de huurcontracten voorgelegd via MyRent Pro. Momenteel gebeurt de registratie nog niet meteen, omdat het bevoegde registratiekantoor de registratie nog moet behandelen.

Anderzijds zal MyRent voor de andere soorten huurcontracten en daarmee verband houdende documenten, die betalend zijn, de registratierechten rechtstreeks berekenen. Als het document via MyRent Pro of MyRent ‘Burger’ voorgelegd wordt, wordt een uitnodiging tot betaling verstuurd. De gebruiker kan dan kiezen om de rechten online (via een e-betaling) of met een overschrijving te betalen. Zodra de FOD Financiën de betaling ontvangt, wordt het document geregistreerd. Als de burger zijn huurcontract niet via MyRent ‘Burger’ wil indienen, zal hij dat altijd op papier in een registratiekantoor kunnen voorleggen. De indiener wordt dan uitgenodigd om de rechten via Bancontact, een overschrijving of contant te betalen, zoals dat nu al gebeurt.

Wat is de impact voor de partners en de burgers?

Héloïse Coulon: De gebruikers van MyRent Pro en MyRent ‘Burger’ hebben hetzelfde voordeel. Ze winnen namelijk kostbare tijd en kunnen de stappen voor de registratie van hun contracten op elk moment uitvoeren omdat ze niet meer afhangen van de openingsuren van onze kantoren.

Dankzij de registratie van de huurcontracten wordt zowel met de belangen van de huurder als die van de eigenaar rekening gehouden. De huurder wordt namelijk door de registratie van het huurcontract beschermd bij een eventuele verkoop van de gehuurde woning door de eigenaar. En omgekeerd moet de huurder bij een vroegtijdige opzegging van het huurcontract de eigenaar daarvan voorafgaand op de hoogte brengen.

Bovendien heeft dit project een ecologische impact. Gebruikers moeten niet langer evenveel exemplaren van het huurcontract als het aantal partijen voorleggen om hun huurcontract te laten registeren. Sommige gebruikers moeten niet langer de auto nemen om zich naar het registratiekantoor te begeven.

Ten slotte beschikken de partijen van het contract zeer snel over de geregistreerde documenten via MyMinfin en MyMinfin Pro. Zowel de burgers als de vastgoedmakelaars ontvangen ook een bewijs dat de registratie uitgevoerd werd.

Wat zijn de voordelen voor de organisatie op lange termijn?

Héloïse Coulon: Het voornaamste voordeel is de efficiëntie en de moderniteit van MyRent Pro en MyRent ‘Burger’. Bovendien maakt een efficiënt beheer van de huurcontracten en daarmee verband houdende documenten een snelle registratie mogelijk en wordt een grote hoeveelheid papier bespaard. Ten slotte is dit nieuwe automatische beheer erg nuttig omdat er minder personeel voor nodig is.