Verhoging van het effectief door de aanwerving van 94 medewerkers

Infofiche

Projectcategorie: human resources.

Beschrijving en doel van het project: aanwerving van 94 nieuwe medewerkers (juristen, economisten en dataminers) ter versterking van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI). De komst van deze nieuwe medewerkers moet tijdens het eerste jaar van hun aanwerving een meeropbrengst helpen genereren van 100 miljoen euro. Deze nieuwe medewerkers werden verdeeld over de verschillende gewestelijke directies. Om de realiteit op het terrein en de meerwaarde van deze aanwerving beter weer te geven, focust de voorstelling van dit project op één directie: de Gewestelijke Directie Antwerpen die 20 nieuwe medewerkers ontving.

Vooruitgang van het project: 95 %. Op 31 december 2015 waren 14 van de 94 nieuwe medewerkers nog niet begonnen bij de FOD Financiën door een opzegtermijn bij hun vorige werkgever.

Interne en externe partners:

  • intern: Stafdienst Personeel en Organisatie.
  • extern: Selor voor de selectieprocedure.

Betrokken doelgroepen: Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en bij uitbreiding de belastingfraudeurs.

1 kerncijfer: 100 miljoen euro extra geschatte belastingopbrengsten.

Interview
Jan Helsen
Jan Helsen
adviseur-generaal - Gewestelijk directeur a.i.
AABBI Antwerpen

Kunt de situatie voor en na het project beschrijven?

Jan Helsen: Voor het aanwervingsproject was de Gewestelijke Directie Antwerpen onderbemand. De werking van sommige diensten, waaronder de taxatieteams, kwam in het gedrang door een gebrek aan personeel. Rekening houdend met de hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers beschouwden we deze toestand als alarmerend. Er waren te weinig medewerkers beschikbaar om nieuwe projecten op te starten. We merkten daarbij op dat de medewerkers van Financiën niet geïnteresseerd zijn voor een overplaatsing naar de AABBI via interne mobiliteit. Misschien valt dat te verklaren doordat de AABBI minder standplaatsen heeft en de premie die we vroeger kregen er niet meer is of wordt belast en beperkt in de tijd (max 10 jaar). Er is nochtans weinig verloop. Dus is het misschien ook een geval van ‘onbekend is onbemind’. De aanwerving van de 20 nieuwe medewerkers via Selor, zal het ons alvast mogelijk maken om de werking van de Gewestelijke Directie Antwerpen te verzekeren. De nieuwe medewerkers komen niets te vroeg om een degelijke kennisoverdracht senior-junior mogelijk te maken.

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van het project?

Jan Helsen: De nieuwe medewerkers moeten goed worden opgevangen. Daarmee bedoelen we dat ze de nodige opleidingen moeten krijgen om hun technische kennis op te bouwen, zoals opleidingen rond onder andere internationale samenwerking, witwaspraktijken, btw-carrousels, vennootschapsbelasting en samenwerking met justitie. Het zijn juristen, economisten en dataminers. Sommige van de nieuwe medewerkers hebben al wat ervaring of kennis van fiscaliteit maar voor de meesten is het de eerste keer dat ze met fiscaliteit in aanraking komen. Naast opleidingen is het volgens mij noodzakelijk dat we onze nieuwe medewerkers de mogelijkheid geven om binnen de AABBI carrière te maken. Ze moeten zich ook goed voelen in hun job. We moeten er dus alles voor doen om ze zo vlug mogelijk te integreren in de groep. Zeker met jobhopping1 in het achterhoofd, de nieuwe tendens op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Jan Helsen: De bedoeling is dat de AABBI dankzij de nieuwe medewerkers een meeropbrengst realiseert. Men mag ervan uitgaan dat elke nieuwe medewerker na verloop van tijd een meervoud van zijn personeelskost zal opbrengen. De extra belastingopbrengst die ze moeten helpen realiseren tijdens het eerste jaar van hun aanwerving werd begroot op 100 miljoen euro, waarvan het merendeel moet komen van de spontane melding door de belastingplichtigen van niet tijdig aangegeven inkomsten. We moeten wel realistisch blijven en beseffen dat de nieuwe medewerkers niet onmiddellijk productief zijn, met uitzondering van diegenen die al de nodige kennis en ervaring hebben. Dat ze verspreid zijn aangeworven vanaf augustus tot eind 2015 en begin 2016 draagt daar ook toe bij. Toch is de AABBI erin geslaagd om een groot deel van de vooropgestelde opbrengsten binnen te halen. We kunnen stellen dat het ongeveer tussen de twee en drie jaar duurt vooraleer nieuwe medewerkers rendabel zijn en het niveau behalen van hun collega’s. Naast die spontane meldingen door belastingplichtigen moet de AABBI uiteraard fraude voorkomen en in de kiem smoren. Elk jaar worden door de AABBI nieuwe fraudesystemen ontdekt. De enige manier om die het hoofd te blijven bieden, is blijven investeren in de continue opleiding van medewerkers.

Wat is de impact voor de partners en de burgers?

Jan Helsen: De impact voor de partners (het openbaar ministerie, de sociale inspectie, de regionale belastingdiensten …) en burgers is een meer rechtvaardige inning van de belastingen. Fraudebestrijding resulteert niet alleen in hogere belastingopbrengsten. Het werkt ook ontradend bij het opzetten van frauduleuze constructies.

Wat zijn de voordelen voor de organisatie op lange termijn?

Jan Helsen: Op langere termijn zorgen we ervoor dat de werking van de AABBI, en daarmee verbonden de fraudebestrijding, verzekerd wordt. We mogen daarbij niet achterblijven op onze buurlanden. We hebben regelmatig contact met de fraudebestrijders van onze buurlanden en stellen vast dat we nog wat kunnen leren op vlak van gebruik van middelen en organisatie. Gelukkig is dit geen éénrichtingsverkeer. Zij leren ook van ons. Elke samenkomst mondt steevast uit in een win-win situatie. Fraudebestrijding staat bovendien hoog in het vaandel bij elke regering doordat de druk van internationale instanties (G8, G20, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, EU) steeds groter wordt om werk te maken van een degelijke fraudebestrijding. Ook de gegevensstroom die moet verwerkt worden wordt steeds omvangrijker. Denk maar aan de automatische uitwisseling van financiële en fiscale gegevens tussen de landen. Daarom is het belangrijk dat we het aantal medewerkers van de AABBI op peil houden.

 

1Job-hopping: de tendens om regelmatig van werkgever te veranderen.